Nog 100 dagen te gaan om extreemrechts te stoppen!

Peilingen zijn maar peilingen, zegt men vaak. De resultaten van de échte verkiezingen tellen. En die zullen we kennen op 9 juni 2024.

 

Toch moeten we ons met zijn allen ernstig zorgen maken bij de laatste peiling van VRT en De Standaard. Daaruit blijkt dat Vlaams Belang 27,8 % van de Vlamingen aanspreekt. Extreemrechts scoort dus sterk en dat is gevaarlijk. Voor de democratie, voor de werkende mensen en voor de vakbonden.

 

Veel analisten komen ons nu uitleggen dat het zeer moeilijk wordt om Vlaams Belang weg te houden van regeringsdeelname in Vlaanderen. De terugval in de peilingen van N-VA en de groei van PvdA zouden het quasi onmogelijk maken voor de traditionele partijen om nog een Vlaamse regering te maken zonder het Vlaams Belang. Maar analisten hebben vaak ook ongelijk, net zoals peilingen vaak de bal misslaan.

 

Koopkracht vooraan op de agenda blijven zetten

Vaak wordt in analyses ook aangegeven dat migratie de reden is waarom kiezers zich aangetrokken voelen tot een racistische partij die van het migrantenvraagstuk haar paradepaardje gemaakt heeft. Even frequent spreekt ook een groot ‘foert’-gehalte uit een stem voor extreme partijen, ook dat blijkt uit de hogergenoemde enquête. Mensen stemmen extreem, en vaak extreemrechts omdat ze ‘het beleid’ van de “traditionele partijen” beu zijn.

 

De Covid-crisis en de oorlog in Oekraïne zouden voor onzekerheid zorgen en mee aanleiding zijn voor extreem(rechts) stemgedrag.

 

Maar tegelijk blijkt uit bevragingen dat de Vlaming ook wakker ligt van koopkracht. De armoede in onze maatschappij stijgt. Zelfs veel werkenden komen amper nog rond en hebben het lastig om aan het einde van de maand de rekeningen te betalen. Vlamingen, Walen én Brusselaars zijn bezorgd om hun inkomen en om de vele en hoge facturen die ze te betalen hebben.


Niet wanhopen!

Linkse partijen, en met name Vooruit én PS, moeten daarom keihard inzetten op het vrijwaren van de koopkracht van de werkende mensen, en op het verdedigen van de sociale zekerheid voor zij die het moeilijk hebben.

De wet van ‘96 moet herzien worden, zodat er opnieuw loonsverhogingen onderhandeld kunnen worden daar waar het economisch goed gaat. En neen, dat kan niet betekenen dat de koppeling van de lonen aan de index in vraag gesteld wordt.Geen sprake trouwens om de 2%-norm voor defensie te financieren door besparingen in de gezondheidszorgen of op ontwikkelings-samenwerking. Dat is wat Vlaams Belang voorstelt en daarmee tonen ze nogmaals hun ware a-sociale aard!


En ja, er is ruimte om extra maatregelen te nemen die de koopkracht van de mensen beschermt. Een betaalbaar en efficiënt openbaar vervoer uitrollen in plaats van subsidies te geven voor elektrische wagens, die voor Jan Modaal toch niet betaalbaar zijn.


Weg met ‘foert’!


Natuurlijk is er heel wat aan te merken op hoe België bestuurd wordt en kan er flink wat kritiek geleverd worden op hoe sommige politici er een potje van maken. Dat moeten we duidelijk en zonder terughoudendheid blijven zeggen.


Tegelijk moeten we als progressieve vakbond, en dat geldt ook voor progressieve partijen, durven zeggen wat wel goed gaat. Durven zeggen dat het extreemrechtse gespin over België als apenland waar niets nog werkt gewoon nonsens is.


Tijdens de Coronacrisis stond onze gezondheidszorg onder zware druk, maar het kraakte niet. Ons werkloosheidssysteem zorgde ervoor dat wie werkte in een bedrijf dat tijdelijk stilviel niet zonder inkomen kwam te zitten.En ja, de Vivaldi-regering nam tal van maatregelen die ons als vakbond niet aanstonden. Maar België kwam wel door de koopkrachtcrisis die getriggerd werd door de oorlog in Oekraïne als beste land van Europa (dat zeg ik dus niet, dat zegt de OESO). Mee dank zij ons performant indexsysteem dat door de socialisten in de regering overeind werd gehouden. Bovendien verhoogde de voorbije regering de minimumlonen en het minimumpensioen. Als het goed is mag het ook gezegd worden!


Tax the rich!


De tien rijksten in de wereld hadden in 2021 samen een vermogen van 1 500 miljard dollar! U leest het goed… Daarmee kan je 6,6 miljoen sociale woningen bouwen. Tweederden van de rijkdom die sinds 2020 werd gecreëerd vloeide trouwens terug naar de 1% rijksten. “Het is slecht verdeeld in de wereld”, zei mijn oma zaliger.


Nog ééntje om het af te leren: Elon Musk betaalde tussen 2014 en 2018 een reëel belastingtarief van 3%. Eind vorig jaar was Musk zijn vermogen goed voor zo’n 238 miljard euro in totaal! Christine Aber, een marktkraamster in Oeganda die bloem verkoopt, maakte in die periode 80$ winst per maand en betaalde daar 40% belastingen op. Het is duidelijk dat mijn oma een punt had. Het is slecht verdeeld in de wereld en dat moet anders.


En net daarover horen we extreemrechts niet. Vlaams Belang maakt veel kabaal over migranten, en over het splitsen van het land. Over de échte problemen hebben ze het niet, laat staan over oplossingen. Ze stemden zelfs tegen een verhoging van het minimuminkomen in het Europees parlement.


We hebben nog een honderdtal dagen om de opmars van extreemrechts te stoppen. Dat zou iedere vakbondsmilitant, iedere progressieve mens, iedereen met het hart op de juiste plaats … als dé prioriteit moeten zien. Overal waar we komen moeten we tegengas geven, tegenspreken tegen het vals discours van extreemrechts én ons progressief alternatief uitdragen!


Frank Moreels

Voorzitter BTB-ABVV

WIJ MOETEN DE AARDE REDDEN
MAAR DE VERVUILERS MOETEN BETALEN

We worden geconfronteerd met steeds extremere weersomstandigheden en natuurrampen, zoals overstromingen en bosbranden, die wereldwijd immense schade aanrichten. Deze crises kennen geen grenzen en vereisen een internationale aanpak.
De transportsector speelt een aanzienlijke rol in de uitstoot van broeikasgassen, vooral het wegvervoer en de luchtvaart. Het is essentieel dat deze sectoren veranderen en bijdragen aan de oplossing van de klimaatcrisis.

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals de inspanningen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot te verminderen en de overgang naar duurzame brandstoffen in de scheepvaart. Het is duidelijk dat de transportsector niet alleen een deel van het probleem is, maar ook een deel van de oplossing kan zijn door te investeren in innovatie en duurzaamheid.

Als vakbond roepen we op tot actie. We moeten eisen dat de kosten van de overgang naar een duurzame samenleving eerlijk worden verdeeld en niet worden afgewenteld op degenen die het minst kunnen veroorloven. De tijd om te handelen is nu, voordat het te laat is.


In het hoofdstuk ‘We moeten de aarde redden’ uit het boek ‘De Wereld Is Van Ons’ van Frank Moreels gaan we dieper in op deze dringende kwestie en welke oplossingen er zijn.

Je kan het boek hier gratis downloaden.

BTB VERSTERKT SYNDICALE WERK VAN TRUCKERS & DOCKERS IN ABIDJAN

Onze betrokkenheid gaat verder dan alleen praten over solidariteit. We handelen er ook naar! Door onze ervaringen over te brengen en vorming te geven, ondersteunen we de truckers en dockers in Abidjan bij het versterken van hun syndicale werk.

Hoe doen we dat? Bekijk onze video >>


OPERATIE ALBATROS: HOE CONTROLES IMPACTVOL ÉN WINSTGEVEND KUNNEN ZIJN

Op dinsdag 20 februari 2024 vond er een grootschalige ALBATROS controleactie plaats op de parking E40 te Wetteren, georganiseerd door SIOD en de federale politie. Meer dan 250 inspecteurs van 18 verschillende inspectie- en overheidsdiensten werkten samen om de controle uit te voeren.


Tijdens de actie werden 215 vrachtwagens, taxi's en bussen grondig gecontroleerd, waarbij de nadruk lag op zowel technische aspecten als de werkomstandigheden van de chauffeurs. Dankzij een goede samenwerking en het gebruik van nieuwe technologieën werden in totaal 180 overtredingen vastgesteld bij 154 voertuigen.


De geconstateerde inbreuken omvatten onder andere overtredingen van sociale wetgeving, rij- en rusttijden, stuwage en overbelading, technische voorschriften, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Daarnaast werden niet-betaalde boetes geïnd door de Vlaamse fiscus en douane, en werden verschillende bestuurders betrapt op het gebruik van een gsm tijdens het rijden, het ontbreken van een geldig rijbewijs, rijden onder invloed van drugs, drugsbezit en het illegaal dragen van een wapen.


BTB was ter plaatse aanwezig en benadrukt het belang van een multidisciplinaire aanpak tijdens dergelijke controles. De geïnde boetes op één dag alleen al bedroegen €125.860,13, wat aantoont dat deze aanpak effectief is. BTB pleit voor meer inspecteurs en een versterkt mandaat voor de European Labour Authority (ELA) om vergelijkbare controles elders in Europa uit te voeren.


De recente High Level Conference on Road Control (23 februari 2024), georganiseerd door België tijdens haar EU-voorzitterschap, benadrukte de cruciale rol van effectieve controles in de transportsector. Meer inspecteurs, opleiding en expertise, en uitbreiding van de bevoegdheden van de European Labour Authority (ELA) werden besproken als essentiële stappen. Voorstellen zoals het gebruik van digitale tools en databanken, samen met uitgebreidere vergunningsregels, werden ook onder de aandacht gebracht als middelen om de naleving van regels te waarborgen. BTB steunt de oprichting van een Europese inspectiedienst voor wegvervoer en hoopt op brede steun voor deze initiatieven binnen Europa.Overzicht overtredingen Operatie Albatros:


 • 28 overtredingen van de sociale wetgeving (illegale tewerkstelling, economische uitbuiting, dimona …)
 • 22 overtredingen met betrekking tot rij- en rusttijden of het gebruik van de tachograaf
 • 21 overtredingen met betrekking tot stuwage of overbeladen
 • 21 overtredingen met betrekking tot technische voorschriften
 • 2 overtredingen met betrekking tot dierenwelzijn en 2 met betrekking tot voedselveiligheid
 • niet-betaalde boetes geïnd door de Vlaamse fiscus (22) en douane (13)
 • 1 persoon werd gesignaleerd met een aanhoudingsbevel van 18 maanden
 • 4 bestuurders werden betrapt op het gebruik van een gsm tijdens het rijden
 • 3 bestuurders waren niet in het bezit van een geldig rijbewijs
 • 1 bestuurder testte positief op drugs
 • 2 bekeuringen voor drugsbezit
 • 1 bekeuring voor het illegaal dragen van een wapen

BTB aan tafel voor Europese mobiliteit en veilige parkings

Op 22 en 23 februari 2024 kwamen vakbonden en werkgeversorganisaties uit heel Europa samen in Bratislava (Slowakije) voor een workshop georganiseerd door de European Labour Authority (ELA). De focus lag op de rol van ELA bij grensarbeid en het tewerkstellen van werknemers in andere EU-lidstaten. Het vrij verkeer van werknemers en goederen binnen de EU heeft geleid tot een aanzienlijke beweging van mensen en goederen doorheen Europa. Momenteel wonen en werken maar liefst 13,9 miljoen Europese burgers in een andere lidstaat dan hun eigen land. Dit brengt echter uitdagingen met zich mee, zoals sociale dumping en uitbuiting van werknemers door malafide werkgevers. De ELA benadrukte vier belangrijke doelstellingen: het versterken van samenwerking tussen nationale autoriteiten, bemiddeling bij geschillen tussen lidstaten, aanpak van zwartwerk en het verbeteren van de toegang tot informatie en diensten voor werkgevers en sociale partners. BTB onderstreepte het belang van een echte Europese inspectiedienst om sociale dumping effectief aan te pakken.


Op 6 maart 2024 organiseerde de European Secure Parking Organisation (ESPORG) haar jaarlijkse conferentie in het Europees Parlement te Brussel. BTB was aanwezig om te luisteren naar sprekers over het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van parkeerplaatsen voor beroepschauffeurs langs Europese snelwegen. Het gebrek aan veilige en goed uitgeruste parkings vormt een ernstige bedreiging voor het welzijn en de verkeersveiligheid van chauffeurs. Veilige parkings moeten beschikken over de nodige faciliteiten, zoals sanitair en rustzones, om chauffeurs in staat te stellen hun verplichte rust in optimale omstandigheden te nemen. Een belangrijk aandachtspunt was dat hoewel ESPORG-parkings voldoen aan EU-normen, ze vaak worden vermeden door chauffeurs vanwege de kosten. BTB riep op tot Europese regelgeving die werkgevers verplicht om te betalen voor het gebruik van veilige parkings door hun chauffeurs. Tevens benadrukte BTB de verantwoordelijkheid van grote spelers in de supply chain om te investeren in veilige parkings en eerlijke tarieven voor het wegvervoer, wat op brede steun kon rekenen van aanwezige leden van het Europees Parlement en werkgeversorganisaties.


Lees zeker de ETF studie rond 'Driver fatigue' in Europa nog maar eens op na https://bit.ly/3ToH6VlGLS niet veroordeeld voor het uitpersen van hun onderaannemers!

In het recente dossier rond GLS heeft de rechter uitspraak gedaan, waarbij de aangeklaagde onderaannemers veroordeeld werden voor vastgestelde inbreuken. Opmerkelijk is echter dat GLS zelf niet werd veroordeeld. BTB had GLS aangeklaagd vanwege hun businessmodel in de pakjesleveringen en e-commerce, maar de rechter volgde dit niet. Het onderzoek werd niet diepgaand genoeg geacht, enkel de inbreuken van de onderaannemers werden bekeken, zonder het businessmodel zelf te onderzoeken.

De uitspraak benadrukt de noodzaak van Safe Rates en Due Diligence voor het wegvervoer in België en Europa. Vooral in de pakjessector, waar het businessmodel van grote spelers de onderaannemers in een kwetsbare positie plaatst, is dit essentieel. De onderaannemers zijn afhankelijk van de grote spelers, die de regels, prijzen en voorwaarden bepalen. Dit leidt tot uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Hoewel de rechtbank erkent dat opgelegde voorwaarden aan onderaannemers mogelijk arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsnormen overtreden, wordt de verantwoordelijkheid van GLS hierin niet behandeld.

Om deze problemen aan te pakken, is er in België een politiek proces gestart om betere wetgeving in te voeren, met onder andere minimumtarieven voor de pakjessector. Dit is een eerste stap richting het 'Safe Rates-principe' in het wegvervoer, wat essentieel is om sociale dumping tegen te gaan en een eerlijke sector te creëren.


Plan Eerlijke Concurrentie wegvervoer en verhuis: wat betekent dit nu per sector?

In de vorige editie van be motion kondigden we het al aan: de PEC’s Wegveroer en Verhuis werden op 21 februari ondertekend. Deze plannen, opgesteld en ondertekend door sociale partners en de regering, streven naar een eerlijkere sector waarin de rechten van werknemers worden gerespecteerd en fraude wordt aangepakt.

Wat zijn de belangrijkste punten per sector:


Verhuissector:

 • Duidelijk en verplicht systeem van werfmelding en aanwezigheidsregistratie.
 • Invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden.
 • Transparanter en veiliger maken van onderaanneming.
 • Betere registratie van werktijden.
 • Introductie van een nieuwe identificatiebadge voor verhuizers.

Wegvervoer:

 • Uitbreiding van de strijd tegen sociale dumping door inspectiediensten.
 • Effectief gebruik van het ERRU-register om overtredingen aan te pakken.
 • Uitbreiding van vergunningsregels om alle transporteurs controleerbaar te maken.
 • Integratie van Safe Rates en medeverantwoordelijkheid als langetermijnprincipes.


Het principe van Safe Rates, opgenomen in het plan, streeft naar eerlijke prijzen voor transport om uitbuiting en sociale dumping tegen te gaan. Dit systeem legt minimumprijzen vast die nodig zijn om kosten te vergoeden, eerlijke lonen te betalen en veiligheidsregels te volgen. Het waarborgt transparantie voor alle betrokken partijen en maakt het voor opdrachtgevers onmogelijk om te profiteren van malafide praktijken. De toepassing van medeverantwoordelijkheid zorgt ervoor dat niet alleen transportfirma's, maar ook opdrachtgevers aansprakelijk zijn voor sociale dumping. Dit alles draagt bij aan een eerlijkere en veiligere sector voor werknemers en werkgevers.

Vrouwen die Europa doen bewegen

In een baanbrekende samenwerking hebben de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF) en de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) onlangs een seminar georganiseerd waarbij 25 vrouwen uit 9 landen bijeenkwamen om ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen en een pad uit te stippelen naar meer gendergelijkheid in de transportsector. Ook onze BTB-collega Stephanie Vanden Eede nam deel en zij vertelt waarom het belangrijk is dat barrières die er zijn worden neergehaald.

Stephanie Vanden Eede: “Ik was vereerd het werk van BTB op het gebied van vrouwenrechten in de transportsector te mogen uitdragen binnen het ETF Women’s Committee in Split. Het was een genoegen om de stemmen en belangen van vrouwen in deze branche te kunnen versterken en te strijden voor gelijke kansen, respect en empowerment op alle niveaus van de transportindustrie.”

De overweldigende feedback van de deelnemers was duidelijk: er is een sterke behoefte aan meer initiatieven zoals deze. Het seminar fungeerde als een katalysator voor het opbouwen van een robuust regionaal netwerk van vrouwen in de transportsector, dat zich toelegt op het doorbreken van barrières en het bevorderen van positieve transformatie in de branche.

Stephanie Vanden Eede: "Als vakbond is het onze plicht om niet alleen op te komen voor de rechten van werknemers, maar ook om waakzaam te zijn bij de invoering van automatisatie en nieuwe technologieën. In een wereld van arbeid die snel evolueert, moeten we ervoor zorgen dat vooruitgang niet ten koste gaat van jobs en de menselijke waardigheid en rechtvaardigheid op de werkvloer."

HEB JIJ THE PEOPLE’S POD AL BELUISTERD?

Meer dan een podcast ...

Welkom bij ‘The People’s Pod’, een persoonlijk podcast-initiatief van collega's van de BTB vakgroep Haven. We richten ons op gewone mensen met een gezonde interesse naar meer. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering uit met thema's die ons allemaal aangaan in het dagelijks leven. De podcast graaft diep in maatschappelijke kwesties en belicht verhalen die vaak ongehoord blijven.

The People’s Pod is meer dan alleen een podcast; het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inzet voor een betere wereld, een platform waar de stem van de doorsnee werkende mens luid en duidelijk weerklinkt. In onze eerste aflevering, ‘De prijs van rijkdom’ met BTB-voorzitter Frank Moreels, krijg je een voorproefje van wat je kunt verwachten: gedurfde vragen en doordachte antwoorden.

Frank deelt scherpe inzichten over hoe maatschappelijke kwesties de gewone mensen beïnvloeden, gebaseerd op zijn strijd voor betere arbeidsvoorwaarden. We onderzoeken het belang van solidariteit, analyseren hoe beleid onze samenleving vormgeeft en bespreken wat er moet veranderen voor een rechtvaardigere wereld.

In de komende maanden staat er heel wat op de agenda, waaronder het bespreken van de war on drugs met Jinnih Beels, ongelijkheid met Melissa Depreatere, collaboratie met Bruno De Wever, het verzet met Dany Neudt en Vincent Scheltiens, klimaatrechtvaardigheid met Jonas Vanderslycken, spionage in België met Kenneth Lasoen, ontwikkelingshulp met Els Hertogen, en vele andere onderwerpen die onze samenleving vormen en uitdagen.

Luister nu naar onze eerste aflevering en duik mee in de wereld van ‘The People’s Pod’. Deel je gedachten, stel vragen en word onderdeel van de dialoog.

Volg The People’s Pod ook via diverse kanalen om op de hoogte te blijven van aankondigingen, nieuwe afleveringen en speciale gasten.

Vakbonden en riviercruise-industrie slaan handen ineen voor duizenden werknemers

Tijdens de ITB in Berlijn op 6 maart hebben de European Barge Union (EBU), de European Transport Workers' Federation (ETF) en de Internationale Gemeenschap RiverCruise (IG RiverCruise) een bindende raamovereenkomst ondertekend om de werkomstandigheden aan boord van riviercruiseschepen te verbeteren.

Jacques Kerkhof, federaal secretaris BTB maritiem en voorzitter van de ETF-binnenvaartsectie, benadrukte het belang van deze overeenkomst: "Dit is een belangrijke stap voor de verbetering van het levensonderhoud van duizenden werknemers. Het bevestigt de toepasbaarheid van sociale zekerheidsregels, gezondheid en veiligheid, en de vrijheid om zich bij een vakbond aan te sluiten. Sociaal overleg loont altijd ook al hebben we heel wat tijd nodig gehad om de sector aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dit resultaat toont opnieuw het belang van vakbonden en syndicalisering voor werknemers aan."


Met deze overeenkomst wordt een nieuw hoofdstuk geopend in de samenwerking tussen vakbonden en werkgevers, gericht op het creëren van een eerlijke en duurzame Europese riviercruise-sector.

Een pleidooi voor menselijkheid op zee

Tijdens de Brussels Conference over het Welzijn van Zeevarenden vertegenwoordigde Jacques Kerkhof met trots de belangen van de zeevarenden in een speciaal panelgesprek, in aanwezigheid van Minister Paul Van Tigchelt.

Het welzijn van zeevarenden is van essentieel belang, met aandachtspunten zoals tijdige betaling, correcte sociale verzekeringen en goede digitale connectiviteit aan boord. Het streven naar een betere digitale infrastructuur maakt niet alleen contact met het thuisfront gemakkelijker, maar stelt zeevarenden ook in staat om tijdens hun vrije weken cursussen te volgen en kostbare tijd met hun families door te brengen.

Een gevoel van veiligheid aan boord is eveneens cruciaal, waarbij de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar moeten zijn en zeevarenden gerespecteerd moeten worden door hun oversten, met ruimte voor inspraak in hun werkzaamheden.
Als vakbond ligt het welzijn van zeevarenden ons nauw aan het hart en we blijven ons inzetten voor verbeteringen die de menselijkheid op zee bevorderen.

BTB IN ACTIE ...

14 maart 2024


DOCKERS BY NIGHT ...

Kevin Verhaegen, bestendig afgevaardigde BTB Vakgroep Haven van Antwerpen, en zijn collega Harry Lauwereins trokken de nachtshift in en gingen met de BTB-mobilhome op pad. Deze keer bij Kaai  913.

Kevin: “Om dicht bij de mensen te staan moet je op de kaai zijn, ook in de nachtshift. Iedereen heeft nood aan en recht op informatie. Daarom is het belangrijk om zichtbaar te zijn.”


>> Ga mee op pad met Kevin en Harry


16 maart 2024


BEENTJES LOS OP HET SCHIPPERSBAL

Ook dit jaar vond het Schippersbal plaats in de feestzaal van de BTB. Ambiance was zoals altijd verzekerd! Een ideale gelegenheid om oude vrienden te zien en nieuwe te maken, met een drankje, hapje en een streepje muziek. Tot volgend jaar!