Is de voorbije maand van de liefde ook deze van de solidariteit?

Op 14 februari vierden veel verliefde koppels Valentijn. Omdat de ‘feestdag van de liefde’ in februari valt, wordt die maand als het ware de liefdesmaand. Maar is het ook een maand van de solidariteit? Misschien moeten we daar als vakbond inderdaad voor oproepen. ‘Meer liefde’, uiteraard! Maar ook méér solidariteit: beter zorgen voor elkaar, elkaar niet loslaten, niemand achterlaten, …. Kortom, solidair zijn met elkaar.Europa is alvast gebuisd voor het solidariteitsexamen


Deze maand raakte immers bekend dat er een ‘deal’ is over de nieuwe Europese begrotings-regels. Dat zijn de regels die Europa oplegt aan de lidstaten wat hun begroting betreft. Daarin staan tal van criteria waaraan de begrotingen van elke lidstaat moeten voldoen.

 

Tijdens de COVID-crisis had Europa het strenge begrotingsbeleid versoepeld. Vanuit de wetenschap dat deze pandemie tussenkomsten en zelfs investeringen van de overheid vereiste.

Maar vandaag lijkt het erop dat de ‘besparingsmodus’ weer aangeschakeld is door Europa. Als we de berichten over de nieuwe regels mogen geloven zal België 30 miljard euro moeten besparen op vier jaar tijd. En dat is slecht nieuws. Want als we niet waakzaam zijn zal het de werkende bevolking zijn die de rekening zal betalen. Wij dus. 

 

We hadden de bui al zien hangen. Daarom organiseerden we op 12 december vorig jaar een Europese betoging in Brussel om te waarschuwen tegen de steeds opnieuw terugkerende soberheidsregels die Europa de lidstaten oplegt. Laat het een waarschuwing zijn voor de komende regering: als Europa in besparingsmodus gaat… niet op onze kap!

(Wie daar meer wil over lezen, klik hier!)


Vakbonden mogen niet wat de boeren doen


Februari was ook de maand van het boerenprotest. Los van het feit of de eisen die de boeren stellen terecht zijn, hebben we moeten vaststellen dat zij blijkbaar anders actie mogen voeren dan de vakbonden.


Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de veroordeling van Bruno Verlaeckt, de voorzitter van ABVV Antwerpen, en van Thierry Bodson, de voorzitter van het Federaal ABVV. Ze werden beiden veroordeeld door de rechtbank wegens ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’. 

In de twee gevallen ging het om stakingsacties van de vakbonden waarbij het verkeer inderdaad voor een zeer beperkte periode werd vertraagd. We spreken over enkele uren! Dat gebeurde in het kader van interprofessionele stakingen, waarbij men de bestuurders van voorbijrijdende voertuigen inderdaad inter-pelleerde en motiveerde om solidair te zijn met het vakbondsprotest.

 

In het geval van Bruno Verlaeckt werden hij en een andere vakbondsmilitant door de politie opgepakt en werden ze vervolgd. Bodson en 18 andere vakbondsmilitanten werden vervolgd na ‘de feiten’. En die ‘feiten’ waren een bagatel in vergelijking met wat de actievoerende boeren doen.

 

Moeten we eraan herinneren hoe de actievoerders van Delhaize bij zowat elk protest deurwaarders, eenzijdige verzoekschriften, dwangbevelen, politie-interventies, … op hun dak kregen?

 

Ook onze eigen BTB-militanten Sabrina en Johnny werden aan een stakerspiket bij CLW geconfronteerd met een deurwaarder die hen een besluit van de rechtbank onder de neus duwde dat hen verbood om nog langer ‘in de omgeving’ van het bedrijf te komen! Die uitspraak van de rechtbank kwam er op éénzijdig verzoekschrift van de directie!


Twee maten, twee gewichten

Al die voorbeelden zijn manifeste aanslagen tegen het recht op actie voeren door werknemers en hun vakbonden. De boeren daarentegen werden bij hun dagenlange blokkades van de havens gewoon ongemoeid gelaten. Geen éénzijdige verzoekschriften, geen politieoptreden, geen deurwaarders. De economische schade die de boerenacties veroorzaken zijn nochtans onmiskenbaar.
Gestrande vrachtwagenchauffeurs stonden dagenlang vast langs de toegangswegen naar de Zeebrugse havens. Het rampenplan werd door de gouverneur van West-Vlaanderen geactiveerd, de civiele bescherming werd ingezet en ook BTB deelde drinkwater uit aan de gestrande chauffeurs.

De tolerante reactie van de politie, justitie en werkgevers op het boerenprotest staat in schril contrast met de keiharde vervolging van syndicalisten. Men kan zich terecht de vraag stellen hoe dit komt!?

 Sterk werk! Met een groot rood ❤️


Dat is wat we de laatste vier jaar geleverd hebben als BTB. Daar zijn we fier op. Elke dag opnieuw stonden onze délégués paraat om hun werkmakers te helpen. Elke dag draaide onze dienstverlening op volle toeren. Elke dag waren onze propagandisten en secretarissen op de baan om naar de verzuchtingen van de transportarbeiders te luisteren. De vinger aan de pols.

Als andere vakbonden vandaag cadeautjes uitdelen, gratis filmtickets rondstrooien, of allerlei waardeloze gadgets verdelen,… dan moet men dat niet van BTB verwachten. Wij zijn een vakbond, geen ‘fancy-fair-vereniging. Onze kracht is de sterkte van onze délégués, de kwaliteit van onze diensten en onze combativiteit als het er écht op aan komt!

Als we in mei sociale verkiezingen hebben, dan zal BTB opnieuw als sterkste vakbond uit de bus komen. Omdat de transportarbeiders onze arbeid zullen belonen door op lijst nummer drie te stemmen.Frank Moreels

Voorzitter BTB-ABVV

VOORUIT EN BTB DELEN DEZELFDE STRIJD: OPKOMEN VOOR MENSEN DIE WERKEN EN HUN BEST DOEN.

We haalden Melissa Depraetere, de nieuwe voorzitter van Vooruit, tijdens haar bezoek aan ons federaal comité voor de microfoon om haar drie pertinente vragen te stellen over de strijd voor werkende mensen en de opkomst van extreemrechts.


be motion: Melissa, met socialisten in de regering heeft Vooruit zich vooral gericht op het versterken van de koopkracht. Wat waren de concrete acties?

Melissa Depraetere: “Met socialisten in de regering hebben we voornamelijk de koopkracht versterkt door enerzijds de kosten zoals energiefacturen te verlagen en anderzijds door lonen, uitkeringen en pensioenen te verhogen. We hebben belangrijke stappen gezet, zoals het verhogen van de minimumlonen voor het eerst sinds 2008 en we blijven dit jaarlijks doen. Het is cruciaal dat mensen die in essentiële sectoren werken, maar vaak tegen lage lonen, een eerlijke vergoeding krijgen. Bovendien hebben we de automatische indexering beschermd en de minimumpensioenen fors verhoogd.”

be motion: Hoe ziet u de relatie tussen Vooruit en ABVV in de strijd voor werkende mensen?

Melissa: Vooruit en BTB-ABVV delen dezelfde strijd, namelijk opkomen voor mensen die werken en hun best doen. De afgelopen jaren hebben we uitstekend samengewerkt, en ik begrijp persoonlijk heel goed waarom die samenwerking zo belangrijk is. Mijn vader was lang lasser en heeft altijd veel gehad aan de vakbond om ervoor te zorgen dat hij onder de beste omstandigheden en tegen een fatsoenlijk loon kon werken. We zullen deze strijd de komende jaren op dezelfde manier voortzetten.

be motion: Wat is de rol van Vooruit in het voorkomen van de verdere opkomst van extreemrechts en het gevaar dat zij vormen voor de koopkracht en sociale programma's?

Melissa: Vlaams Belang heeft geprobeerd zich voor te doen als een sociale partij door programma's van ons te kopiëren, maar hun stemgedrag spreekt boekdelen. Ze stemmen tegen verhoging van minimumlonen en betere werkomstandigheden, maar zijn wel voor luxegoederen zoals privéjets. Het patroon herhaalt zich in heel Europa waar extreemrechts aan de macht komt, met Italië als pijnlijk voorbeeld. Premier Meloni schafte met één sms'je de extra inkomsten van mensen met lage lonen en pensioenen af. Dit is het gevaar van extreemrechts, en Vooruit zal er alles aan doen om te voorkomen dat zij aan de macht komen.

Lees binnenkort in ons gedrukte mei-nummer nog meer over de ambities en uitdagingen van Vooruit bij de komende politieke verkiezingen. Hou je brievenbus in de gaten!

SAMENWERKING MET MWB IS EEN FEIT!

Op 5 februari 2024 hebben we met trots de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen BTB en MWB in de provincie Hainaut bekrachtigd!

Deze historische stap markeert de vereniging van onze twee centrales, met als doel elkaar te versterken en synergiën te creëren. Samen staan we sterker dan ooit tevoren!

Race to the bottom: moderne slavernij en uitbuiting in de transport en logistiek

In een maatschappij waarin globalisering en concurrentie de norm zijn, staat de transportsector voor aanzienlijke uitdagingen, waaronder het groeiende fenomeen van sociale dumping. Voorzitter Frank Moreels werpt in zijn boek ‘De wereld is van ons’ een kritische blik op deze prangende kwestie.

In de transport- en logistieksector is sociale dumping een groeiend probleem. Door gebruik te maken van goedkope arbeidskrachten uit lageloonlanden worden lonen gedrukt en worden nationale arbeidswetten omzeild. Dit leidt tot mensonterende omstandigheden voor werknemers en ondermijnt socialezekerheidsstelsels en belastingsystemen.
Het is van cruciaal belang dat opdrachtgevers verantwoordelijk worden gehouden voor hun toeleveringsketen. De Europese Unie heeft stappen gezet om excessen van sociale dumping aan te pakken, maar er is nog veel werk te doen. De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit is een stap in de goede richting, maar betere handhaving en strengere regels zijn nodig.

Het is tijd voor een eerlijke toeleveringsketen, waarbij opdrachtgevers fatsoenlijke tarieven betalen en verantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsomstandigheden van hun werknemers, zelfs als deze worden uitbesteed. Alleen zo kunnen we moderne slavernij en uitbuiting in de transportsector stoppen en een veilige en eerlijke werkomgeving garanderen voor alle werknemers.

WELK SOCIAAL EUROPA WILLEN WIJ?

De Europese transportsector staat voor een reeks uitdagende vraagstukken, van sociale dumping tot het waarborgen van eerlijke arbeidsomstandigheden. Recentelijk zijn deze kwesties in de schijnwerpers geplaatst door belangrijke ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

Een van de voornaamste zorgen is sociale dumping, waarbij goedkope arbeidskrachten uit andere EU-landen worden ingezet om arbeidskosten te drukken. Dit fenomeen ondermijnt niet alleen eerlijke concurrentie, maar schaadt ook de rechten en levensstandaard van werknemers binnen de transportsector. Volgens Frank Moreels, Voorzitter van BTB en ETF, "blijft de handhaving van Europese regelgeving een cruciale uitdaging in de strijd tegen sociale dumping."

De noodzaak van krachtige Europese handhaving werd benadrukt in recente incidenten waarbij Oost-Europese chauffeurs werden betrapt op het overtreden van rij- en rusttijden. Dit illustreert de dringende behoefte aan effectievere maatregelen om misbruik aan te pakken en eerlijke arbeidsomstandigheden te waarborgen. Zoals Moreels opmerkt: "Europese regels zijn slechts zo effectief als hun handhaving."

Bovendien is er een groeiende roep om verantwoordelijkheid te nemen binnen de gehele transportketen, inclusief grote opdrachtgevers zoals IKEA en DHL. Door corporate responsibility en keten-aansprakelijkheid te introduceren, kunnen zij een sleutelrol spelen in het waarborgen van eerlijke arbeidsomstandigheden en het voorkomen van misbruik in hun transportketens.


Europese vakbonden, zoals BTB en ETF, spelen een cruciale rol in het aanpakken van deze uitdagingen. Hun inspanningen om misstanden aan te kaarten, beleid te beïnvloeden en vakbondsacties te mobiliseren, hebben geleid tot belangrijke successen in het bevorderen van eerlijke arbeidsomstandigheden binnen de transportsector.

Tegelijkertijd biedt Europa ook kansen om deze problemen aan te pakken en de positie van werknemers te versterken. Een grotere Europese samenwerking en handhaving, zoals voorgesteld door vakbondsleiders, kan helpen bij het creëren van een level playing field voor alle transportbedrijven en het waarborgen van eerlijke concurrentie.

De recente oproepen voor een Europese havenstrategie om de economische belangen van Europa te beschermen tegen buitenlandse inmenging, benadrukken de noodzaak van politieke actie en samenwerking op Europees niveau.

Kortom, terwijl de Europese transportsector voor uitdagingen staat, biedt deze ook kansen voor positieve verandering. Met een gezamenlijke inspanning van beleidsmakers, vakbonden, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen eerlijke arbeidsomstandigheden worden bevorderd en een eerlijke en duurzame transportsector worden gerealiseerd.

Sociale partners en regering strijden voor een eerlijke verhuissector!

Naast het wegvervoer is er ook in de verhuissector een gezamenlijk Plan Eerlijke Concurrentie (PEC) gesloten tussen vakbonden, werkgevers en de overheid. Het doel? Een eerlijke sector creëren waarin werknemers veilig en onder goede omstandigheden kunnen werken, en waar de malafide praktijken die de sector ondermijnen, effectief worden aangepakt met gerichte controles.

Het opsporen van bedrijven die de regels overtreden, blijkt in de verhuissector geen eenvoudige taak. De hoge mobiliteit, verspreid over het hele land en gedurende vele uren van de dag, vormt een uitdaging voor alle betrokken partijen. Bovendien is dit een sector waar de werknemer de kern van de activiteit vormt, waardoor de bescherming van werknemers en controle op de naleving van arbeidsvoorwaarden essentieel zijn.

De belangrijkste pijlers van het akkoord omvatten:

  • Implementatie van een verplicht systeem voor werfmelding en aanwezigheidsregistratie. Hierdoor wordt het voor inspectiediensten eenvoudiger om eerlijke bedrijven te onderscheiden van overtreders.

  • Aanpak van misstanden in de onderaannemingsketen door transparanter en veiliger te werken. Het volledig uitbesteden van opdrachten zal niet langer mogelijk zijn.

  • Invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden om te voorkomen dat werknemers de dupe worden van wanbetalingen binnen de keten.

  • Verbeterde registratie van werktijden met een digitaal registratie- en aanwezigheidssysteem.

  • Introductie van nieuwe identificatiebadges voor verhuizers.


Met deze maatregelen zetten we een stap in de goede richting om eerlijke en veilige lonen en arbeidsomstandigheden te waarborgen voor alle werknemers in de verhuissector. Samen streven we naar een sector waarin iedereen zich aan de minimumregels houdt en waarin eerlijkheid en rechtvaardigheid centraal staan.

TeamHub: Europese samenwerking rond e-commerce

Als transportvakbond weten we het maar al te goed: de economie en bedrijven stoppen niet aan de landsgrenzen. De werkgevers zijn internationaal georganiseerd en dus is het belangrijk om dit als vakbond ook te zijn.

Naast het engagement binnen de Europese federatie (ETF) en op internationaal vlak binnen ITF is er nog een andere manier om dit te doen. Via specifieke projecten en thema’s met als doel onze kennis te vergroten en te delen met andere landen en stakeholders.

Hoe doen we dit in het TeamHub project?
De werkgevers en hun methodieken in kaart brengen en informatie met elkaar delen zodat we van elkaar kunnen leren. BTB doet dit door zelf toe te lichten hoe wij de zaken aanpakken en organiseren, zodat vakbonden die minder ver staan (in organisatie en bescherming) hieruit kunnen leren. Maar ook om zelf te leren, want we mogen in België dan wel goed ontwikkelde vakbonden en sociaal overleg hebben, ook wij leren nog elke keer bij van onze collega’s.

Focus op E-commerce.
In het Teamhub project focussen we ons op de e-commerce, waarbij voor BTB de nadruk ligt op de logistiek en de pakjeskoeriers, 2 elementen die in het e-commerce verhaal niet kunnen worden weggedacht maar waar we de meeste misbruiken en wantoestanden in aantreffen.

De toekomst is duidelijk: als we juiste en eerlijke werkomstandigheden voor de werknemers willen, zullen we niet enkel goede afspraken moeten maken in België maar ook in Europa en daarbuiten. Samenwerking tussen vakbonden over de grenzen heen is daarvoor noodzakelijk.Nieuwe lichting topmilitanten zwaait af!

Op 1 en 2 februari verzamelden meer dan 200 Franstalige en Nederlandstalige militanten zich in Floreal Blankenberge voor het hoogtepunt van hun vierjarige vormingscyclus.

De militanten, die vier jaar lang intensieve trainingen in hun eigen regio's hadden gevolgd, werden samengebracht op één locatie voor een reeks van zes workshops. De Voorzitter opende de bijeenkomst met een persoonlijk welkom en moedigde de militanten aan om zich extra in te zetten voor de laatste twee dagen, met het oog op de komende sociale verkiezingen in mei.

Gedurende de workshops werd duidelijk hoezeer de militanten waren gegroeid als syndicalisten. Wat begon met enige terughoudendheid en onwetendheid tijdens hun eerste trainingsdagen, resulteerde nu in zelfverzekerde activisten die actief deelnamen en de discussie leidden. De variatie en betrokkenheid in de workshops zorgden ervoor dat zelfs complexe onderwerpen makkelijker te begrijpen waren.

De laatste workshop richtte zich op de gevaren van extreemrechts, met scherpe stellingen die werden besproken en becommentarieerd door experts. Na een intensieve dag werd ontspanning gevonden tijdens een heerlijk diner en muzikaal vermaak.

Op vrijdagochtend werden de militanten opnieuw gemotiveerd om stevig aan de slag te gaan. De voorzitter bedankte de medewerkers voor hun inzet en sprak zijn vertrouwen uit in een toekomstige overwinning tijdens de komende verkiezingen in mei.

Als kroon op het werk ontvingen alle deelnemers met trots hun syndicale diploma, als erkenning voor hun inzet gedurende de afgelopen vier jaar.

Sterk werk!

Belangrijke veranderingen zijn op komst in de werkloosheidsadministratie in het algemeen en dus ook voor de havenarbeiders. Op 7 december 2023 werd een nieuwe cao afgesloten die een verplichte overgang naar een modernere aanpak van tijdelijke werkloosheid dicteert. Vanaf 1 maart 2024 wordt de vertrouwde papieren versie van C3.2A definitief afgeschaft en vervangen door de elektronische applicatie EC3.2.
Er wordt nu ook verder gekeken om dit systeem ook door te voeren in andere sectoren. Daar berichten we later zeker nog over.

Wat betekent dit voor jou?
Het invullen van je controlekaart zal voortaan moeten gebeuren via het web of je smartphone/tablet. Indiening van de papieren versie is dan niet meer mogelijk.

Hoe werkt het?
Op de website ‘Social Security’ of via de applicatie op je smartphone/tablet log je in via de itsme-app of met je elektronische ID-kaart. Vervolgens kan je daar de EC3.2 invullen vanaf de eerste dag van werkloosheid in elke maand. Aan het einde van de maand dien je de ingevulde EC3.2 elektronisch in bij onze uitbetalingsinstelling, simpelweg door op de verzendknop te drukken.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de RVA. Daar vind je ook een instructievideo die je door het proces leidt.
 

Wat als je niet digitaal kunt aanmelden?
Neem dan contact op met je werkgever voor ondersteuning bij de overstap.

Onze uitbetalingsinstelling staat uiteraard klaar om eventuele vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden waar nodig.

Wij willen graag benadrukken dat het correct invullen van de controlekaart nog steeds noodzakelijk is om in overeenstemming te blijven met de werkloosheidsregelgeving.

STOP DE STIGMATISERING VAN ONZE HAVENARBEIDERS!
BTB reageert op sensatieartikel van Humo

Op 28 januari 2024 verscheen een artikel in Humo, geschreven door journalist Jan Stevens, waarin een vertekend beeld werd geschetst van onze havenarbeiders. We voelden de noodzaak om duidelijk te maken dat deze vorm van berichtgeving niet alleen onze gemeenschap, maar ook de waarheid geweld aandeed.

Gelukkig kregen we voordien al eens de kans om een tegenwoord te bieden op dit foutief beeld dat de media brengt. In een uitzending van De Zevende Dag op VRT spraken onze voorzitter Marc Loridan, Vooruit-politica Jinnih Beels, Minister Paul Van Tigchelt en advocaat John Maes zich uit. Ze bevestigden daar dat de cijfers die keer op keer werden aangehaald, zwaar overdreven waren.

Het artikel in Humo schilderde onze havenarbeiders af als losgeslagen individuen, een beeld dat mijlenver verwijderd was van de realiteit. Het was een oneerlijke weergave die het imago van onze havenarbeiders schaadde en bijdroeg aan een ongegrond stereotype. Maar we lieten ons niet ontmoedigen. We weerlegden de leugens en verdedigden de integriteit en toewijding van onze leden.

Helaas was dit niet de eerste keer dat onze havenarbeiders het slachtoffer werden van sensatiejournalistiek. Opnieuw werden 'getuigenissen' van vermeende havenarbeiders uitvergroot, ten koste van de gehele groep.

BTB Havens veroordeelde krachtig de inhoud van het artikel en het stigmatiseren van onze gemeenschap door de pers. We lieten onze stem horen en stonden vastberaden voor de waarheid. Enkele collega's van de vakgroep besloten eveneens een open brief op te stellen die pleit voor eerlijke en kwalitatieve journalistiek. Deze brief trok de aandacht van de redactie van HLN en werd online gepubliceerd.

En we blijven strijden. Als de pers zich wil inzetten voor een accurate weergave van onze situatie, staan wij altijd open voor gesprekken. We blijven streven naar erkenning en respect voor de hardwerkende mannen en vrouwen in onze haven.
Samen hebben we laten zien waar we voor staan. Samen blijven we vechten voor de waarheid en de waardering die onze havenarbeiders verdienen.

Nieuwe kansen voor een veiligere en efficiëntere Belgische visserij

De Belgische visserij is een sector die onder grote internationale druk staat. Om onze kleine vloot, haar reders en haar bemanning beter te beschermen, werd een deel van de bedrijfsvoorheffing in een apart innovatiefonds (OVIS) gestopt, die de visserij een innovatieve voorsprong op de concurrentie moet geven. In het bestuur van OVIS zetelen zowel de reders alsook BTB-Maritieme sectoren. Vandaag kondigt OVIS graag haar derde oproep aan voor projecten die mikken op een verhoging van innovatie, duurzaamheid en veiligheid in de Belgische visserijsector.

Onder de titel 'Navigeren met visie: opportuniteiten voor een veiligere en efficiëntere visserij' opent het e-loket tussen 19/02/24 en 19/05/24 haar deuren om initiatieven van stakeholders, onderzoeks- en kennisinstellingen en andere betrokkenen te verwelkomen die de rationele en verantwoorde exploitatie van de visbestanden op duurzame basis kunnen waarborgen.


De derde projectoproep bij OVIS bouwt verder op de eerder gehouden calls. Ook deze editie betreft dus opnieuw een algemene projectoproep. Dit betekent dat er geen specifiek thema is waarop de potentiële projecten moeten inspelen om in aanmerking te komen voor financiële steun. Desondanks vraagt het bestuur bijzondere aandacht voor een tweetal klemtonen in deze call. Zo werd opnieuw gevraagd voor de nodige aandacht, zeker gezien de actualiteit, voor het veiligheidsaspect van de sector. Daarnaast worden ook alle initiatieven verwelkomd die leiden tot een hogere energie-efficiëntie van de vaartuigen (of aan land).

Er is opnieuw in deze call geen ruimte voor individuele investeringssteun voor specifieke ondernemingen, de focus blijft hier volledig op collectieve projecten. Alle projectvoorstellen moeten bijgevolg behoren tot algemene acties of acties van algemeen nut voor de hele sector.

Meer duidelijkheid over dit type van projecten kan u hier terugvinden.

BTB IN ACTIE ...

2 februari 2024


AANDACHT VOOR GESTRANDE TRUCKERS

Duizenden truckers zaten vast in de havens van Zeebrugge door de betogende boeren. Op 2 februari gingen we met een groep BTB-militanten water uitdelen aan de gestrande truckers. Een luisterend oor bieden en een hart onder de riem steken, ook dat is BTB!

14 februari 2024


EEN HART VOOR ONZE HAVENARBEIDERS

Op Valentijn trok de BTB-mobilhome met veel liefde en warmte de haven weer in. Deze keer deelden we drankjes en informatie uit op Euroports K1213. De komende weken gaan we weer op pad en kan je ons terugvinden op andere kaaien. Hou onze FB in het oog!>> Naar de Facebookpagina van BTB Havens


20 februari 2024


GROOTSCHEEPSE CONTROLEACTIE. BTB WAS ERBIJ!

BTB was aanwezig op de grootscheepse controleactie in Wetteren van de Federale Politie, ELA en de SIOD. Samen met ministers Verlinden, Vandenbroucke, Dermagne en Gilkinet. Zowel het vracht- als het personenvervoer werden uitgebreid gecontroleerd. Niet alleen technisch, maar ook met aandacht voor de werkomstandigheden van de chauffeurs. We pleiten voor de aanwerving van meer inspecteurs en een sterker Europees mandaat voor ELA, zodat zij deze controles ook elders in Europa kunnen uitvoeren.